Index

Zbezcześciły krzyż poświęcony ofiarom NKWD


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~7QRyd$39m