Feministki sprofanowały kościoły w Święta.

Feministki sprofanowały kościoły w Święta.

Posted by Włodek Kuliński - Wirtualna Polonia w dniu 2013-12-26

.
.
Feministki z grupy Femen sprofanowały kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w paryskiej VIII dzielnicy. Podczas próby parafialnego zespołu wokalnego do świątyni wtargnęła półnaga kobieta, która położyła przed głównym ołtarzem kawałek cielęcej wątroby mający symbolizować płód, a następnie oddała mocz na schodach ołtarza, po czym wyszła z kościoła. Na jej ciele widniał wulgarny napis będący odniesieniem do pochodzącego z 1971 roku manifestu 334 kobiet domagających się legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych.w Święta

Stowarzyszenie “Defensor Christi” domaga się wydalenia z Francji Inny Szewczenko, w wysłanej do premiera Jean-Marca Ayraulta petycji możemy przeczytać: „Szczególnie ohydna profanacja jakiej dopuściła się młoda kobieta, członkini tzw. grupy Femen, w kościele Świętej Magdaleny w Paryżu (…), wzbudziła słuszne oburzenie chrześcijan i generalną dezaprobatę przywódców politycznych, zarówno na lewicy jak i na prawicy. Ta nowa profanacja, następująca po tej w katedrze Notre Dame, dokonanej przez tą samą grupę Femen, musi być potraktowana jak najbardziej rygorystycznie”.  „Defensor Christi” domaga się: „natychmiastowego rozwiązania Femen oraz natychmiastowego odebrania statutu uchodźcy politycznego Innie Szewczenko, uznawanej za przywódczyni grupy i wydalenie jej z terytorium Francji.

To nie pierwsza profanacja na koncie Femenu, wcześniej feministki sprofanowały już raz kościół pw. św. Marii Magdaleny, oblały wodą księdza w Brukseli, czy ścięły krzyż na Ukrainie.

TD

źródło: Fronda, PCh24

Abp Ko­lo­nii kard. Jo­achim Me­isner naj­mniej spo­dzie­wał się ta­kiej uro­dzi­no­wej atrak­cji. Pod­czas wi­gi­lij­nej mszy w ko­loń­skiej ka­te­drze w dniu jego 80. uro­dzin po oł­ta­rzu ska­ka­ła pół­na­ga ak­ty­wist­ka Fe­me­nu. Wy­stęp był krót­ki.

Abp Kolonii kard. Joachim Meisner

Tuż po roz­po­czę­ciu wi­gi­lij­nej mszy w ko­loń­skiej ka­te­drze z pierw­sze­go rzędu ławek pod­nio­sła się 20-let­nia dziew­czy­na w to­ple­sie i sko­czy­ła na po­dest oł­ta­rza. Była to znana ak­ty­wist­ka Fe­me­nu Jo­se­phi­ne Witt. Jak po­in­for­mo­wa­ła ko­loń­ska po­li­cja, na pier­siach miała na­ma­lo­wa­ny napis “I am God” (“Je­stem Bo­giem”). In­cy­dent ten nie uszedł oczy­wi­ście uwa­dze zwierzch­ni­ka ar­chi­die­ce­zji ko­loń­skiej, kard. Jo­achi­ma Me­isne­ra, choć trwał tylko kilka minut. Ko­bie­tę od­pro­wa­dzi­ła bar­dzo szyb­ko po­li­cja.

Kard. Me­isner za­cho­wał sto­ic­ki spo­kój. – Każdy za­słu­gu­je na bło­go­sła­wień­stwo, nawet ta ko­bie­ta o po­mie­sza­nych zmy­słach, bo jej chyba jest ono naj­bar­dziej po­trzeb­ne – po­wie­dział do­stoj­nik Ko­ścio­ła.

Nie pierwszy taki występ

Przed roz­po­czę­ciem mszy ko­bie­ta sie­dzia­ła w pierw­szym rzę­dzie, ubra­na w skó­rza­ny płaszcz, z chust­ką na gło­wie. Nie był to pierw­szy jej wy­stęp tego ro­dza­ju; także pół­na­go ska­ka­ła już przed pre­zy­den­tem Pu­ti­nem na Ha­no­wer­skich Tar­gach Prze­my­sło­wych wio­sną 2013 roku. Przez kilka mie­się­cy sie­dzia­ła za po­dob­ne czyny w wię­zie­niu w Tu­ne­zji.

Po­li­cja za­trzy­ma­ła ją do końca na­bo­żeń­stwa, po czym wła­dze ko­ściel­ne zło­ży­ły do­nie­sie­nie na po­li­cję ze wzglę­du na za­kłó­ce­nie spo­ko­ju w miej­scach ob­rzę­dów re­li­gij­nych i na­ru­sze­nie spo­ko­ju do­mo­we­go. Ko­bie­ta ze swej stro­ny zło­ży­ła do­nie­sie­nie o na­ru­sze­niu nie­ty­kal­no­ści fi­zycz­nej przez służ­bę bez­pie­czeń­stwa Ko­ścio­ła.

Ar­chi­die­ce­zja ko­loń­ska nie usto­sun­ko­wa­ła się do tego in­cy­den­tu. Jak do­no­si ko­loń­ski ta­blo­id “Express”, 20-lat­ka chcia­ła w ten spo­sób za­pro­te­sto­wać prze­ciw­ko pa­triar­chal­nej i sek­si­stow­skiej po­sta­wie kar­dy­na­ła Me­isne­ra. Kiedy wy­pro­wa­dza­no ją z ko­ścio­ła wo­ła­ła: “Wie­rzę w rów­ność ludzi”.

Przykre pożegnanie

Kard. Jo­achim Me­isner uwa­ża­ny jest za szcze­gól­nie za­żar­te­go obroń­cę mo­ral­no­ści pro­pa­go­wa­nej przez Ko­ściół ka­to­lic­ki. Od­rzu­ca on ho­mo­sek­su­al­ne związ­ki czy prawo ad­op­cji dzie­ci przez ho­mo­sek­su­al­ne pary. W roku 2005 po­rów­nał abor­cję z Ho­lo­kau­stem. Po wiel­kich opo­rach za­ak­cep­to­wał pi­guł­ki po­ron­ne dla ofiar gwał­tów.

In­cy­dent pod­czas wi­gi­lij­nej mszy był dla niego tym bar­dziej przy­kry, że na­bo­żeń­stwo to było jego po­że­gna­niem z ar­chi­die­ce­zją. Po­pro­sił on o przej­ście na eme­ry­tu­rę z dniem 25 grud­nia 2013. W przy­szło­ści ma za­miar zaj­mo­wać się tylko dusz­pa­ster­stwem star­szych księ­ży i sióstr za­kon­nych.

dpa / Mał­go­rza­ta Matz­ke

red.​odp.: Ale­xan­dra Ja­rec­ka, onet.pl

About these ads

div { margin-top: 1em; } #google_ads_div_wpcom_below_post_adsafe_ad_container { display: block !important; }
]]>

Możesz przeskoczyć na koniec i zostawić odpowiedź. Pingi w tej chwili nie są dozwolone.

Open all references in tabs: [1 - 3]

Via: wirtualnapolonia.com


Short link: [Facebook] [Twitter] [Email] Copy - http://whoel.se/~o3vWF$4cD

This entry was posted in PL and tagged on by .

About FEMEN

The mission of the "FEMEN" movement is to create the most favourable conditions for the young women to join up into a social group with the general idea of the mutual support and social responsibility, helping to reveal the talents of each member of the movement.

Leave a Reply